This is an example of a HTML caption with a link.

QELLIMIQëllimi i projektit:

"ABSM - K",Gjakovë vepron në Komunën e Gjakovës dhe si synim kryesor ka organizimin e trajnimeve për:
 1. Trajnime për rikualifikim dhe punësim
 2. Trajnime për ruajtjen e vendit të punës
 3. Trajnime për rritjen e nivelit të diturive në këto lami/li>
 4. Trajnime për të qenë më të suksesshëm në vendin e punës ku punojnë
 5. Trajnime për Orientimin në Karrierë
 6. Trajnime për Tranzicionin në vendin e punës
 7. Trajnime të Edukimit për Ndërmarrësi
 8. Trajnime për Mësimin në vendin e punës

  Gjatë trajnimeve të pjesëmarrësve synohet që:
  1. Të realizohet gërshetimi i punës teorike dhe praktike.
  2. Kursanti të jetë një pjesëmarrës aktiv dhe i angazhuar në aktivitete, që nxisin interesin dhe aktivizimin e tij.
  3. Drejtuesi i kursit të vrojtojë ndryshimet individuale të kursantëve përmes kontrollit dhe bashkëveprimit..
  4. Procesi dhe aktiviteti mësimor të përshtaten në bazë të nivelit arsimor dhe zhvillimor të kursantit
  5. Të ofrohen shumëllojshmëri të mundësive të kurseve sipas nevojave të tregut të punës.


  QËLLIMI I TRAJNIMEVE


  Kurset e planifikuara marrin parasysh nevojat faktike të popullatës dhe, në mënyrë të veçantë, të administratës. Në qendër të interesit të banorëve qëndrojnë kurset e informatikës, sepse në këtë fushë edhe mundësitë e punësimit, aktualisht dhe në perspektivë, janë më të mëdha. Një numër i konsiderueshëm i personave, që marrin pjesë në këto kurse, janë femra dhe nga pakica të tjera kombëtare. Synim i vazhdueshëm është rritja e pjesëmarrjes së të papunëve në këto kurse. Botimi dhe shpërndarja e programeve të këtyre kurseve përbën gjithashtu njërin nga pikësynimet tona. Niveli cilësor i kurseve duhet t’i nënshtrohet një kontrolli dhe analizimi të vazhdueshëm. Pajisjet e një niveli të lartë teknik si edhe mjetet përkatëse mësimore përbëjnë bazën e një procesi mësimor të një cilësie të lartë. Kjo gjë nënkupton përkthimin e lëndëve mësimore nga anglishtja dhe gjermanishtja në shqip. Këtu përfshihet gjithashtu edhe kualifikimi i vazhdueshëm i personelit mësimdhënës. Oferta e kursit është e kufizuar, sepse në këtë fushë veprojnë edhe OJQ të tjera. Nga ky këndvështrim kushtëzohen ofertat në fushat e informatikës, elektroteknikës, mekanikës, përfshirë saldimin, instalimin e pajisjeve ngrohëse dhe sanitare, etj. Angazhimi i ekspertëve profesionistë nga Zvicra, (për energjinë diellore, elektroteknikën, informatikën) është sprovuar tashmë me rezultate konkrete pozitive. Shkëmbimi i rregullt i mësuesve me shkollat partnere në Zvicër do të mundësonte përmirësimin afatgjatë të nivelit të zhvillimit të kurseve.