This is an example of a HTML caption with a link.

Kurset dhe TrajnimetGjuha Gjermane:


MATERIALET / LIBRAT QË PERDOREN PËR MËSIMIN E GJUHËS GJERMANE, JANË KRYESISHT TË PUBLIKUAR NGA SHTËPIA BOTUESE HUEBER VERLAG - GJERMANI.

Niveli A1- FILLESTAR - Schritte 1 & Schritte 2 + 2 x 1 CD për librin e punës : Beginner / Level A1- Schritte 1 & Schritte 2 + 2 x 1 CD for workbooks

Schritte 1- është i degëzuar në 7 Lekcione.Të gjitha leksionet përmbajnë dialoge të shkurta. Në fund të çdo leksioni pason gramatika, ku përfshihen në pika të shkurta pjesët gramatikore, të cilat janë mësuar në leksionin përkatës. Në fund të çdo leksioni janë fjalët të cilat janë përdorur në leksion, si përmbledhje e shkurtër e tërë leksionit të mësuar.

Schritte 2- është gjithashtu i degëzuar në 7 Leksione.Të gjitha leksionet përmbajnë dialoge të shkurta. Në fund të ?do leksioni është pjesa e gramatikës, ku përfshihen në pika të shkurta pjesët gramatikore, të cilat janë mësuar në leksionin përkatës. Në fund të ?do leksioni janë fjalët të cilat janë përdorur në leksion, si përmbledhje e shkurtër e gjithë leksionit të mësuar. Në fund të librit Schritte 2- është përmbledhja e 2 librave, ku trajtohen pjesët më të rendësishme gramatikore. Në fund të librit Schritte 2 është gjithashtu testi model A1-
Niveli A2-I MESËM - Schritte 3 & Schritte 4 :+ 2 x 1 CD për librin e punës : Level A2- MIDDLE-Schritte 3 & Schritte 4 : + 2 x 1 CD for workbooks

Schritte 3 - është i degëzuar në 7 Leksione më të gjëra se Niveli A1. Të gjitha leksionet përmbajnë dialoge më të gjata. Në fund të ?do leksioni është pjesa e gramatikës, ku përfshihen në pika të shkurta pjesët gramatikore, të cilat janë mësuar në leksionin përkatës. Në fund të ?do leksioni janë fjalët të cilat janë përdorur në leksion, si përmbledhje e shkurtër e gjithë leksionit të mësuar. Ky libër është më avancues se Niveli A1-

Schritte 4- është gjithashtu i degëzuar në 7 Leksione.Të gjitha leksionet përmbajnë dialoge më të gjata. Në fund të ?do leksioni është pjesa e gramatikës, ku përfshihen në pika të shkurta pjesët gramatikore, të cilat janë mësuar në leksionin përkatës. Në fund të ?do leksioni janë fjalët të cilat janë përdorur në leksion, si përmbledhje e shkurtër e gjithë leksionit të mësuar. Në fund të librit Schritte 4- është përmbledhja e 2 librave, ku trajtohen pjesët më të rëndësishme gramatikore. Në fund të librit Schritte 4 është gjithashtu testi model A2-
Niveli B1- Niveli i Avancuar I- Schritte 5 & Schritte 6:+ 2 x 1 CD për librin e punës : Level B1- ADVANCED I -Schritte 5 & Schritte 6 : + 2 x 1 CD for the workbooks

Schritte 5 – është i degëzuar në 7 Leksione.Të gjitha leksionet përmbajnë dialoge më të gjata se Niveli A2-. Në fund të ?do leksioni është pjesa e gramatikës, ku përfshihen në pika të shkurta pjesët gramatikore, të cilat janë mësuar në leksionin përkatës. Në fund të ?do leksioni janë fjalët të cilat janë përdorur në leksion, si përmbledhje e shkurtër e leksionit të mësuar. Ky libër është më avancues se Niveli A2-

Schritte 6- është gjithashtu i degëzuar në 7 Lekcione.Të gjitha leksionet përmbajnë dialoge më të gjata se Niveli A1-. Në fund të ?do leksioni është pjesa e gramatikës, ku përfshihen në pika të shkurta pjesët gramatikore, të cilat janë mësuar në leksionin përkatës. Në fund të ?do leksioni janë fjalët të cilat janë përdorur në leksion, si përmbledhje e shkurtër e leksionit të mësuar. Në fund të librit Schritte 6- është përmbledhja e 2 librave, ku trajtohen pjesët më të rendësishme gramatikore. Në fund të librit Schritte 6 është gjithashtu testi model B1-
Niveli B2- Niveli i Avancuar II- Librat – ZIEL 1-8 & ZIEL 9-16: + 2 x 2 CD për librat e punës: Level B2- ADVANCED II- Books: ZIEL 1-8 & ZIEL 9-16: + 2 x 2 CD for the workbook

Ziel 1-8 : përmban 8 Leksione. Mësimi me këtë libër përmban Dialoge të gjata, gramatikë të gjërë. Shtjellimi gjërë i metodikës mësimore.

Ziel 9-16: përmban gjithashtu 8 Leksione. Vazhdon mësimi si në Librin e parë. Veqanërisht zgjerohen përmbajtjet e teksteve. Shtjellim i gjërë i metodikës mësimore.
librat ushtrimorë të Niveleve të ndryshme: Training books for different levels

FIT –A1- Trajnim për Nivelin A1-
FIT –A1- for A1 Training- FIT – A1-
Ushtrime për përgatitjen e Provimit A1-në Prishtinë. Mbajtja e testeve të shumta. Zakonisht ky Trajnues vizitohet nga personat që duan të marrin Vizën për bashkim familjar.
FIT – A2- Trajnim për Nivelin A2- FIT -
A2- Trainer for A2 Level. FIT – A2-

Ushtrime për përgatitjen më intensive të gjuhës gjermane. Teste të shumta. Ky Trajnues ndjeket nga personat që duan të vazhdojnë njohurit e tyre në gjuhën gjermane.
FIT – C1- Trajnim për Nivelin e lartë avancues të gjuhës:
FIT – C1- Trainer for higher level of language. FIT – C1-
Ushtrime për përgatitjen e Provimit C1 .Mbajtja e testeve të shumta. Ky Trajnues ndjeket nga personat që duan të studjojnë në botën e jashtme, si dhe studime post-diplomike.
Librat ushtrimorë intensiv NGA SCHRITTE 1-2; 3-4; 5-6.

Secili nga këta Trajnues përmban 7 leksione, të cilët përmbajnë ushtrime të shumta për qdo Libër Schritte veq e veq.
Secili nga këta libra trajnues përmban 7 leksione, të cilët përmbajnë ushtrime të shumta për qdo Libër Schritte veq e veq

LIBRAT NGA ÖSD-Austria- Books from ÖSD-Austria-
Gjuha Angleze:


Nivelet për përgatitjen dhe mësimin e gjuhës angleze:


Fillestar (Beginner)

Fillestar (Beginner)
Elementar (Elementary)

Elementar (Elementary)
Para mesatar (Pre- Intermediate)

Para mesatar (Pre- Intermediate)
Mesatar (Intermediate)

Mesatar (Intermediate)
Mbi Mestatar ( Upper –Intermediate)

Mbi Mestatar ( Upper –Intermediate)
I Avancuar (Advanced)

I Avancuar (Advanced)
Trajnimet:
Keshillimi ne karriere dhe tranzicioni ne vendin e punes.

Keshillimi ne karriere dhe tranzicioni ne vendin e punes.
Edukimi per Ndermarresine

Edukimi per Ndermarresine
Mesimi ne vendin e punes

Mesimi ne vendin e punes